Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden
bestaande uit 13 artikelen, gedeponeerd bij de kamer van koophandel West-Brabant te Breda.

Artikel 1.- toepasselijkheid, definities
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, uitgebracht dan wel gesloten tussen PianoAtelier René Küttschreutter (hierna te noemen “PARK”), geregistreerd bij de kamer van koophandel West Brabant te Breda onder nummer 20086152 0000, en koper, opdrachtgever of abonnee (hierna te noemen “ de wederpartij”).
2. Eventueel door de wederpartij gebruikte leveringsvoorwaarden zijn niet van toepassing voor zover deze in strijd zijn met de onderhavige algemene voorwaarden.
3. Van de onderhavige algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dan wel aanvullingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd door PARK en gelden uitsluitend voor die betreffende offerte of overeenkomst.

In het hierna volgende wordt verstaan onder:
1. abonnee: de rechts- dan wel natuurlijke persoon die middels een abonnementsovereenkomst een abonnement heeft op het stemmen van 1 of meerdere instrumenten voor 2 of meer stembeurten per instrument in het kalenderjaar dat betrekking heeft op de abonnementsovereenkomst.
2. abonnement: het abonnement is een overeenkomst voor onbepaalde tijd tussen PARK en wederpartij waarin PARK zich verplicht tot het uitvoeren van een vooraf vastgesteld aantal stembeurten per kalenderjaar tegen een vooraf vastgestelde prijs.
3. stemverplichting: is een verplichting tot het uitvoeren van stembeurten welke voortkomen uit de abonnementsovereenkomst tussen PARK en wederpartij. Bij tussentijdse verhuizing van wederpartij kunnen additionele kosten in rekening worden gebracht aan wederpartij teneinde de stemverplichting na te komen.
4. instrument: met instrument wordt bedoeld een piano of vleugel.


Artikel 2.- offertes
1. Alle offertes van PARK, zowel afzonderlijk als in prijslijsten gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld, in welk geval de geldigheidsduur 1 maand bedraagt.
2. Alle prijzen in offertes en overeenkomsten zijn inclusief omzetbelasting tenzij anders is aangegeven.
3. De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde informatie, gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.


Artikel 3.- Koopprijs en verhogingen.
1. Alle overeengekomen prijzen zijn inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en exclusief eventuele vervoerskosten en emballagekosten.
2. PARK is gerechtigd om de overeengekomen prijzen te verhogen indien wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.


Artikel 4.- Beëindiging abonnement.
1. het abonnement voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd door middel van een schriftelijke opzegging gericht aan PARK met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het verstrijken van het kalenderjaar.


Artikel 5.- levertijd, risico, bij zaken
1. Leveringen geschieden af magazijn.
2. Overeengekomen termijnen voor levering zijn altijd bij benadering en nooit bindend voor PARK.
3. De bepaalde termijn waarbinnen levering dient plaats te vinden wordt door PARK naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd.
4. PARK heeft het recht om vóór het overeengekomen tijdstip te leveren.
5. Indien de wederpartij de goederen niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de wederpartij daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent, is de wederpartij van rechtswege in verzuim.
6. Indien de zaken binnen 6 maanden na de aanbieding ter levering niet door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, is PARK gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren zaken te verkopen of terug te nemen. De wederpartij is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van gederfde winst en alle terzake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt tenminste 20% van het netto factuurbedrag, onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.
7. PARK is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen door een overschrijding van de leveringstermijn.
8. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren zaken komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van levering, dan wel vanaf het moment dat de zaken ter levering worden aangeboden.
9. De kosten verband houdende met levering van zaken zijn voor rekening van de wederpartij.


Artikel 6.- Uitvoering van de overeenkomst bij diensten
1. De eventueel overgekomen termijn waarbinnen de overeenkomst dient te worden uitgevoerd zal door PARK zoveel mogelijk worden nagestreefd.
2. PARK is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van overschrijding van de eventueel overgekomen termijn van uitvoering van de overeenkomst.
3. PARK zal de overeenkomst naar beste weten en kunnen uitvoeren en heeft het recht zich bij de uitvoering van de overeenkomst door derden te laten bijstaan, dan wel door derden te laten uitvoeren.
4. PARK bepaalt de wijze waarop het overeengekomene wordt uitgevoerd.
5. De plaats waar en het tijdstip waarop de prestatie wordt verricht worden schriftelijk door PARK bevestigd.
6. Indien PARK de overeengekomen dienst niet kan verrichten op het overeengekomen tijdstip doorat de wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt is de wederpartij in verzuim en heeft PARK alsdan recht op vergoeding van de door hem geleden schade, bestaande in ieder geval uit de door PARK aan de overeenkomst bestede tijd vermenigvuldigd met het geldende tarief van PARK.

Artikel 7.- Overmacht
1. Indien en voor zover PARK zijn verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke hem niet kan worden toegerekend, is PARK gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtig te zijn, te ontbinden.
2. Van overmacht aan de zijde van PARK is sprake indien PARK na het sluiten van de overeenkomst verhinderd is aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen ten gevolge van oorzaken die buiten zijn schuld of risicosfeer zijn ontstaan, waaronder onder andere wordt verstaan; waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, molest, oproer, sabotage, werkstaking, gebrek aan arbeidskrachten, brand, explosie, bluswerken, rook, diefstal, vermissing, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en niet of niet-tijdige levering door derden van wie PARK de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.


Artikel 8,- Betaling
1. Betaling vindt plaats contant ingeval van verkoop in de detailhandel en bij aflevering, dan wel binnen 7 dagen na de factuurdatum, zonder recht op verrekening of enige korting.
2. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist en is de wederpartij vanaf het verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag alsmede een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van ¤350,--.
3. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in het geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, is al hetgeen PARK van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
4. PARK heeft het recht om geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen.


Artikel 9,- Eigendomsvoorbehoud
1. PARK behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor tot het moment dat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens PARK heeft voldaan.
2. Het eigendomsvoorbehoud gaat niet verder dan de met de betreffende overeenkomst genoemde zaken.
3. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan is de wederpartij gehouden het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van PARK voor de laatste te houden en is de wederpartij niet gerechtigd de zaken te vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband te brengen, verhuren, uitlenen of op welke wijze dan ook uit zijn macht te brengen.
4. Zolang de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan heeft PARK het recht om zijn zaken terug te nemen. De wederpartij dient PARK daartoe in de gelegenheid te stellen.


Artikel 10,- Garantie
1. PARK staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken dan wel diensten en voor de overeengekomen kwaliteit conform het bepaalde in het door PARK geleverde garantiecertificaat dan wel anderszins schriftelijk verstrekte garantie. De wederpartij is gehouden de door PARK gegeven richtlijnen - al dan niet vermeld op het garantiecertificaat – nauwgezet na te leven.
De garantie beperkt zich tot gebreken in het geleverde die zijn veroorzaakt door een onjuiste verwerking, constructie of fabricage van het geleverde, dan wel door het aanwenden van ondeugdelijke materialen, grond- en hulpstoffen door PARK.
2. Gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de wederpartij voorgeschreven wijze van verwerken, of een door de wederpartij voorgeschreven constructie of fabricage, vallen niet onder de garantie.
3. Indien en voor zover met betrekking tot het geleverde een leverancier jegens PARK tot enige vorm van garantie gehouden is, strekt de garantieverplichting van PARK nimmer verder dan de garantie door deze leverancier.
4. PARK heeft het recht het gebrek in het geleverde naar keuze te herstellen door kosteloos herstel of volledige vervanging van het geleverde. PARK kan zijn garantieverplichting ook nakomen door het terugnemen van het geleverde en restitutie van de prijs.
5. De garantieverplichting van PARK vervalt indien de wederpartij zelf reparaties op het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten of indien het geleverde voor andere dan gebruikelijke doeleinden is aangewend anders dan door PARK voorgeschreven wijze of op, naar oordeel van PARK, onoordeelkundige wijze of niet conform de verstrekte richtlijnen is opgeslagen, behandeld, gebruikt, be- of verwerkt of onderhouden.
6. PARK is ontheven van zijn verplichting als bedoeld in voorgaande leden gedurende de periode dat de wederpartij in verzuim is enige verplichting na te komen welke voor hem voortvloeit uit de bestaande overeenkomst.


Artikel 11,- Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van PARK voor alle directe kosten en schade die op enigerlei wijze verband houden met dan wel veroorzaakt zijn door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor PARK zich terzake heeft verzekerd.
2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat of het voorzal niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel beperkt tot het factuurbedrag.
3. PARK is nimmer aansprakelijk voor de indirecte kosten en schade, op enigerlei wijze verbandhoudende met, dan wel veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
4. De wederpartij vrijwaard PARK voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, opgetreden in verband met aan de wederpartij geleverde zaken en/of diensten.
5. De wederpartij is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enige zaak van de wederpartij die PARK ter bewaring/reparatie/bewerking onder zich heeft, dan tot het bedrag waarvoor PARK zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
6. PARK is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enige zaak van de wederpartij dat PARK ter bewaring/reparatie/bewerking onder zich heeft indien de wederpartij verzuimt de zaak binnen twee weken na het uitvoeren van de overeenkomst op te halen.


Artikel 12,- Huur en verhuur van instrumenten
1. Ingeval van huur en verhuur van instrumenten gelden de regels van de voor die gelegenheid gesloten huurovereenkomst, indien en voor zover deze regels afwijken van onderhavige algemene voorwaarden.
2. Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden voor de bestemming.
3. De kosten van vervoer, montage en demontage, alsmede de kosten van normaal onderhoud, waaronder begrepen de voorgeschreven periodieke stemming van instrumenten, komen voor rekening van de wederpartij.
4. De kosten van herstel, noodzakelijk anders dan tengevolge van normale slijtage, zijn voor rekening van de wederpartij.


Artikel 13,- Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen PARK en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.